Romana  English  

Pro Sound & Light


Manufacturers

Sponsors

Plata In Rate Lateral

Specials  [more]

€250.80  €234.06

Shipping & Returns

TraducereDezactivați traducerea automată

1. Elemente Definitorii

1.1 Buyer

Persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce creează o comandă.

1.2 Vanzator

Societatea comerciala SC MAG STUDIO SRL, cu sediul social in TIMISOARA, strada FREDERIC MISTRAL nr. 11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35 / 3150/2004, având Cod Unic de Înregistrare RO16892631.

1.3 Produse și servicii

Orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda, care urmează să fie furnizate de către vânzător, cumpărător.

1.4 Comanda

Un document electronic care intervine ca formă de comunicare între Vanzator și cumpărător, prin care Furnizorul este de acord să livreze Produsele și Serviciile, iar Cumparatorul este de acord să primească aceste Produse sau Servicii și să achite costurile acestora.

1.5 Contract

O comandă confirmată de către vânzător.

1.6 Dreptul de autor

Intregul continut al site-ului www.noiz.ro, imagini, continut grafic, continut de text, simboluri, elemente de grafica web, logo-uri, programare si alte date sunt proprietatea SC MAG STUDIO SRL si a furnizorilor sai aparate de Legea dreptului autorului și a legilor privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fara acordul scris al SC MAG STUDIO SRL a oricare dintre elementele enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

1.7 Specificații tehnice

Toate specificațiile tehnice și / sau descrierile Produselor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comanda.

Utilizarea, vizualizarea și achiziționarea produselor pe acest site (www.noiz.ro) implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos.

Acest site se afla in proprietatea SC MAG STUDIO SRL, cu sediul social in TIMISOARA, strada FREDERIC MISTRAL nr. 11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35 / 3150/2004, având Cod Unic de Înregistrare RO16892631.

SC MAG STUDIO SRL are dreptul de a modifica conținutul acestui site fără notificare anunțată în prealabil. Termenii si conditiile generale vor fi aplicate tuturor produselor si serviciilor de catre SC MAG STUDIO SRL, prin intermediul magazinului virtual www.noiz.ro catre Cumparator. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de utilizare a magazinului nostru online!

2. Politica de returnare

Produsele achizitionate pe site-ul www.noiz.ro se pot returna conform O.U.G. 34/2014 în cazul în care cumpărătorul nu este mulțumit de performanța sau calitatea produsului, sau dacă se constată că produsul nu corespunde cerințelor sale. SC MAG STUDIO SRL accepta returnarea produselor achizitionate exclusiv online sau telefonic, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea produsului cu urmatoarele conditii:

- această politică se adresează strict clienților persoane fizice;

- este strict valabil pentru achizitii online sau telefonice si nu in cazul achizitiilor fizice din showroom;

- nu se pot returna software-uri sau produse ce conțin licențe și au fost instalate astfel încât revanzarea lor să nu mai fie posibilă;

- nu pot fi returnate produse sensibile igienice care nu pot fi folosite de mai multi utilizatori: casti in-ear, mustiucuri, ancii, muzicute, fluiere, naiuri, triole, etc.

- în limita termenului prevăzut mai sus, cumpărătorul este obligat să trimită o notificare scrisă în acest sens prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact la adresele menționate în site-ul www.noiz.ro. Nu se acceptă notificările verbale (telefon sau showroom)!

- nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, zgarieturi socuri sau alte semne de uzura unui echipament sau a ambalajului sau (in caz contrar SC MAG STUDIO SRL va refuza cererea de returnare);

- produsele returnate nu prezinta urme de utilizare si sunt in perfecta stare de functionare, contin ambalajul original (nedeteriorat), accesoriile si documentatiile primite initial (in caz contrar SC MAG STUDIO SRL va refuza cererea de returnare);

- Produsul trebuie sa fie insotit de originalul facturii alaturi de chitanta sau bon fiscal (daca este cazul), precum si certificatul de garantie si acte acte primite exclusiv in original (in caz contrar SC MAG STUDIO SRL va refuza cererea de returnare );

- costurile de transport ale returnării produselor sunt suportate exclusiv de către cumpărător, iar acest lucru va fi efectuat cu aceeași transport de serviciu cu care se face expedierea inițială;

- nu se accepta trimiterea produselor cu specificarea ce S-a depășit limita de caractere5000/5000 93 caractere peste limita de 5000: rerii de ramburs; echipamentele vor fi mai intai verificate de Vanzator inainte de acceptarii

1. Definitions Elements

1.1 Buyer

Person, company, company, or other legal entity creating an order.

1.2 Seller

The company SC MAG STUDIO SRL, with its headquarters in TIMISOARA, FREDERIC MISTRAL street no. 11, registered with the Trade Registry under no. J35 / 3150/2004, having the unique registration code RO16892631.

1.3 Products and Services

Any product or service, including the documents and services mentioned in the Order, to be provided by the seller, the buyer.

1.4 Command

An electronic document that acts as a form of communication between the Seller and the buyer through which the Supplier agrees to deliver the Products and Services and the Buyer agrees to receive these Products or Services and pay their costs.

1.5 Contract

An order confirmed by the seller.

1.6 Copyright

The full content of the www.noiz.ro site, images, graphic content, text content, symbols, web graphics, logos, programming and other data are the property of SC MAG STUDIO SRL and its suppliers the Copyright Act and the Intellectual and Industrial Property Laws. The use without written consent of SC MAG STUDIO SRL of any of the elements listed above shall be punished according to the laws in force.

1.7 Technical Specifications

All technical specifications and / or descriptions of Products and Services as specified in the Order.

Using, viewing, and purchasing products on this site (www.noiz.ro) implies acceptance of the terms and conditions below.

This site is owned by SC MAG STUDIO SRL, with headquarters in TIMISOARA, FREDERIC MISTRAL street no. 11, registered with the Trade Registry under no. J35 / 3150/2004, having the unique registration code RO16892631.

SC MAG STUDIO SRL has the right to modify the content of this site without notice in advance. The General Terms and Conditions will be applied to all products and services by SC MAG STUDIO SRL via the virtual store www.noiz.ro to the Buyer. Please read carefully the usage information of our online store!

2. Return Policy

The products purchased on www.noiz.ro can be returned according to O.U.G. 34/2014 if the buyer is not satisfied with the performance or the quality of the product, or if it is found that the product does not meet its requirements. SC MAG STUDIO SRL accepts the return of products purchased exclusively online or by phone, within 10 calendar days of receiving the product with the following conditions:

- this policy is strictly addressed to individual customers;

- is strictly valid for online or phone purchases and not for physical showroom purchases;

- Software or products containing licenses can not be returned and installed so that reselling them is no longer possible;

- Hygienic sensitive products that can not be used by many users: in-ear earphones, mushrooms, ancients, music, whistles, navy, triole, etc. can not be returned.

- within the time limit set out above, the buyer is required to send a written notice to this effect by e-mail or via the contact form at the addresses mentioned on www.noiz.ro. Verbal notifications (phone or showroom) are not accepted!

- products that are subject to physical changes, shocks, shocks or other signs of wear of equipment or packaging or (otherwise SC MAG STUDIO SRL will refuse the return request) are not accepted for return;

- returned products are not traceable and are in perfect working condition, contain original packaging (not damaged), accessories and documentation originally received (otherwise SC MAG STUDIO SRL will refuse the return request);

- The product must be accompanied by the original invoice along with the receipt or fiscal receipt (if applicable) as well as the warranty certificate and documents received exclusively in the original (otherwise SC MAG STUDIO SRL will refuse the request for return) ;

- the shipping costs of the return of the products are borne exclusively by the buyer, and this will be done with the same service shipment as the initial shipment;

- it is not acceptable to send products specifying what Despre Google TraducereComunitateMobilDespre GoogleConfidențialitate și termeniAjutorTrimiteți feedback

Back

Shipping & Returns